ေၾကာ္ျငာႏွင့္ မားကတ္တင္း ေအဂ်င္စီ

Myanmar • Vietnam
 • သင့္ကုန္ပစၥည္းအား သုံးစြဲသူ လက္ထဲသုိ႕ အခ်ိန္ကုိက္တုိက္ရုိက္ေရာက္ရွိေစရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

  ေၾကာ္ျငာႏွင့္ မားကတ္တင္း ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Happy Agency က ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားျပားလာေစျခင္း၊ ပစ္မွတ္ထားေသာ ေဖာက္သည္မ်ား ရွာေဖြရရွိေစျခင္းႏွင့္ ေဖာက္သည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ဆန္းသစ္ၿပီး မိသားစုမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ မားကတ္တင္း ကိရိယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မိဘမ်ားၾကားမွာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ကာ လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိဘသစ္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

  ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ နမူနာျပသျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ထုတ္ကုန္၊ ေနရာစီစဥ္ေပးမႈ စသည့္ ကိုယ္ပိုင္ မားကက္တင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕မ်ား၏ လက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ဆန္းသစ္ျခင္းႏွင့္ အဓိက စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 • အခ်ိန္ကိုက္ႏွင့္ ျပစ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းကြက္

  မိသားစုထဲကို ကေလးတစ္ဦး ေရာက္ရွိလာျခင္းသည္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းသလို လူငယ္မိဘမ်ားအတြက္ သံုးစြဲမႈပံုစံ အဓိကေျပာင္းလဲသြားေသာ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ မိဘသစ္ေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္သြားမည့္ အေလ့အထေတြကို စတင္သည့္ အခ်ိန္သမယလည္း ျဖစ္ေပသည္။ မိဘသစ္ေတြက သင့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈကို လိုအပ္ေနေသာ ယင္းအခ်ိန္တြင္ မိမိပစ္မွတ္ထားသည့္ စားသုံးသူနဲ႕ ဆက္သြယ္ဖုိ႔ရန္မွာ အေရးႀကီးဆံုးအရာလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ၎တို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပထမဆံုးတုံ႔ျပန္မႈက ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ေဖာက္သည္ ရရွိေရးတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။

  Happy Agency က အထင္ကရ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာမက ႀကီးထြားလာေသာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ားတြင္ ကူညီေပးပါသည္။

  Happy Agency ေအဂ်င္စီက တကယ္လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သံုးစြဲသူဆီအေရာက္သြားဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္သည့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆုိေရးမီဒီယာအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဝယ္ယူမႈပံုစံက လူႀကီးမင္း၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွိမည့္ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ မီဒီယာသစ္ကို သိရွိရန္

The Baby Box

Happy Agency မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္သည့္ MP Partners Co. Ltd

၏ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

www.mppartners.fr

\